Phone
03-546.0410
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8:00 - 17:00

Disclaimer & Privacy Statement

Carmasters is een onderdeel van Masters4Fleets.com N.V. gevestigd in Antwerpen. Carmasters is een groepering van d? bandencentrales voor de Belgische leaserijders. Profile Tyrecenter en Passion Pneu zijn onderdeel van het Carmasters netwerk in Belgi?.

Persoonsgegevens Uw persoonsgegevens zijn mogelijk opgenomen in het relatiebestand van Carmasters zodat wij u kunnen informeren indien gewenst. We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerci?le doeleinden, tenzij wij u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gevraagd. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden. Deze website wordt beheerd door Carmasters. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Carmasters zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Carmasters niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Carmasters beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland. Carmasters kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Carmasters niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Carmasters wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten Carmasters respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en afbeeldingen). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carmasters, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carmasters.

Online communicatie Berichten die u stuurt aan Carmasters per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Carmasters adviseert u om geen geheime of aan de andere kant gevoelige informatie per e-mail aan hem te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Carmasters per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of aan de andere kant gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid Carmasters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Carmasters geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Carmasters wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Belgische publiek en worden beheerst door Belgisch recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen Carmasters behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Tot slot Mocht u na het lezen van deze privacy policy/disclaimer nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Carmasters via info@Carmasters.be